Groeneveldgevels.nlAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Groeneveld Gevels

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 • Gebruiker: G. Dienstverlening de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Gebruiker zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
 1. OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 • a)  De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de 
opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Gebruiker en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Gebruiker retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Gebruiker zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • b)  De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 • c)  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 • d)  Elke tussen Opdrachtgever en Gebruiker gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Gebruiker Opdrachtgever binnen 8 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.
 1. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke 
gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Gebruiker gewenste vorm en wijze aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld. In geval van onder aanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel, dient de onderaannemers haar G- rekening aan gebruiker door te geven.
 3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Gebruiker noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Gebruiker in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
 8. De opdrachtgever verplicht zich tegenover Gebruiker het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen gedurende de werkzaamheden kosteloos ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Alle kosten van de voor de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Gebruiker is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 12. Bij glazenwasser-werkzaamheden aan de buitenzijde van het object, c.q. gebouw is het Gebruiker toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers, voor zover aanwezig.
 13. De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.
 14. Indien Gebruiker, gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel b.v. hangsteigers, loopbruggen, hoogwerkers is Gebruiker gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbaar gestelde materieel niet aan de gestelde keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet. Gebruiker is gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetgeen opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
 15. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitgeleend materieel wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materieel wat onoordeelkundig wordt gebruikt.
 16. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verkleuren van de te reinigen tapijten, indien deze niet kleurecht blijken te zijn.
 17. Opdrachtgever verplicht zich om binnen een straal van vijftig (50) meter de omliggende bewoners op de hoogte te brengen van eventueel geluids- en/of stofoverlast, zodat men voorzorgsmaatregelen kan treffen en/of hun auto en/of transport niet in de nabije omgeving te parkeren, daar Gebruiker nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor stof, dan wel loodstrepen op het glas en/of raamwerk, zandkorrels door zandstralen of uithakken van bestaand voegwerk wat enigszins in perk, gras, begroeiing planten, vijver en grind terecht kan komen.
 18. Bij aanvang van de werkzaamheden dienen alle belemmeringen aan de gevel te worden verwijderd, zoals, zonneschermen, naambordjes, regenpijpen, lampen, bouten, spijkers, gaatjes opvullen, etc. meubilair, tuin- en wandversieringen. Indien wij deze aantreffen dan werken wij er om heen! Eventueel tegen meerprijs kunnen wij

dit na schriftelijk overeengekomen voor u uitvoeren, is niet standaard opgenomen in de offerte. Net als vervangen van stenen die niet door ons toedoen zijn beschadigd kan tegen meer prijs vervangen worden.

 1. Opdrachtgever en/of eigenaar woning dient kieren, ramen en roosters af te dichten, voor aanvang ook aan te geven bij gebreken aan schilderwerk/ kitranden of dergelijke niet in optimale staat zijn.
 2. De werkplek dient toegankelijk en ruim te zijn, indien er een parkeervergunning benodigd is, dient opdrachtgever hier zorg voor te dragen en de eventuele parkeerkosten dienen te worden vergoed.
 3. Mocht er tijdens de reiniging blijken dat het voegwerk zich in slechte staat bevindt en/of los komt te zitten, aanvaardt Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK EN/OF MINDERWERK
 • a)  Alle werkzaamheden die door Gebruiker worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • b)  Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam wordt(t)(en) genoemd, zal Gebruiker zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Gebruiker het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
 • c)  Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Gebruiker echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen, dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.
 1. GEHEIMHOUDING
 • a)  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, 
is Gebruiker/zijn de door Gebruiker ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
 • b)  Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Gebruiker niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Gebruiker voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • c)  Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Gebruiker, niet aan derden openbaren.
 • d)  Gebruiker en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel

gen aan door hen in te schakelen derden.
e) Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in sub a en b is Gebruiker gerechtigd

tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Gebruiker en slechts ter indicatie van de ervaring van Gebruiker.

 1. HONORARIUM
 • a)  Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel 
is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Gebruiker gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 • b)  Het honorarium van Gebruiker is exclusief onkosten van Gebruiker en exclusief declaraties van door Gebruiker ingeschakelde derden.
 • c)  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
 1. BETALING
 2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te 
geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Bij overschrijding van de onder sub a genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Gebruiker ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Gebruiker daartoe aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Gebruiker te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Gebruiker uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 6. LEVERINGSTERMIJN
 • a)  Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering 
benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Gebruiker is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
 • b)  Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Op- drachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden

ontbonden, tenzij Gebruiker de O v e r e e n k o m s t ook niet of niet

geheel

uitvoert

4

binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. OPZEGGING
 • a)  Opdrachtgever en Gebruiker kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per 
aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn (ten minste drie maanden), tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. In achtneming van een opzegtermijn is niet nodig indien de Opdrachtgever haar schulden niet kan voldoen.
 • b)  Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gebruiker zijn toe te rekenen.
 • c)  Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Gebruiker, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Gebruiker bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Gebruiker behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • d)  Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 2. Gebruiker zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 
zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gebruiker en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 4. De in sub a van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Gebruiker voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Gebruiker of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van

Gebruiker te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.

 1. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die
 3. Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade 
wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 4. Gebruiker aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, 
chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
 5. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de 
Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk bij schade aan (verf)kozijnen, krassen (op ramen). 
Zand in het gras, tuinaarde, kiezelstenen en bestrating. Ramen plakken wij af tijdens reiniging met gevelpasta of zandstralen maar niet de geschilderde kozijnen ivm kans op meer schade door afplaktape te verwijderen. Als geschilderde oppervlakte in goede conditie is kan er niets gebeuren maar desondanks kunt u ons niet aansprakelijk stellen indien er een verf randje aangetast wordt! Uiteraard door vakmanschap en kundigheid wordt er zeer nauwkeurig en voorzichtig gewerkt! Kunststof kozijnen pakken wij wel helemaal in! 
Indien er voor u belangrijke punten zijn gelieve dit op schrift door te geven en niet mondeling aan de calculator of gebruiker die bij u is langs geweest! dan kunnen wij hier rekening mee houden.
 7. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 • a)  Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gebruiker is Nederlands recht van 
toepassing.
 • b)  Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van 
de woonplaats van de gebruiker, tenzij op grond van de wet een andere rechter 
dwingendrechtelijk bevoegd is.
 • c)  Alvorens de stap naar de rechter wordt gemaakt, zal eerst mediation/bemiddeling 
worden doorlopen.

 1. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor B.G. dienstverlening enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. (enkel van toepassingen op Softwash reiniging)

Opgesteld april 2020

× Hoe kan ik je helpen?